Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tufu / เต้าหู้

เต้าหู้ เป็นอาหารในแถบเอเซีย เช่น อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น และแพร่หลายจนได้รับความนิยมทั่วโลก

เต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบ โดยขั้นต้นจะเตรียเป็นน้ำนมถั่วเหลือง หรือที่คนไทย เรียกว่า น้ำเต้าหู้
หลังจากนั้นจึงเติมเกลือ เพื่อตกตะกอนโปรตีนในถั่วเหลือง ด้วยวิธีการที่เรียกว่า
Salting out โดยในสภาวะธรรมชาติ โปรตีน
ในน้ำนมถั่วเหลืองจะละลายอยู่ในน้ำ โมเลกุลของโปรตีนส่วนที่ชอบน้ำจะถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลของน้ำ แต่เมื่อเติมเกลือ เช่น
แอมโมเนียมซัลเฟต เกลือจะแตกตัวเป็นประจุบวกและประจุลบและรวมตัวกัน มีแรงดึงดูดโมเลกุลของน้ำเพิ่มมาขึ้น โมเลกุลของน้ำ
จะเข้ามาล้อมรอบโมเลกุลของเกลือ แทนที่โมเลกุลของ
โปรตีน จึงทำให้โปรตีนตกตะกอนแยกตัวออกมาเป็นการสูญเสียสภาพ
ธรรมชาติของโปรตีน (
protein denaturation) อย่างหนึ่ง ได้ตะกอนที่มีลักษณะเป็นลิ่ม (curd) แล้วจึงนำมาอัดเป็นก้อน ขั้นตอน
การผลิตเต้าหู้มีวิธีการและหลักการคล้ายกับการผลิต
เนยแข็งของชาติตะวันตก

ขั้นตอนการผลิตเต้าหู้

 

 (เข้าชม 1,941 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก