Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Whiskey / วิสกี้

วิสกี้ (whiskey) หมายถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ประเภท distilled beverage คือเป็นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ผ่านการกลั่น (
distillation) หลังการหมัก (fermentation)

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตวิสกี้ คือ เมล็ดธัญชาติ (cereal grain) เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ข้าว

 

วิดีโอแสดงกรรมวิธีการผลิต

สกอตวิสกี้ (Scotch whiskey) จากมอลต์ (malt)

ระดับ pilot scale

วิดีโอแสดงกรรมวิธีการผลิตวิสกี้ระดับอุตสาหกรรม

โดยใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ

 

วิสกี้ เป็นเหล้ากลั่นที่ได้จากการหมักเมล็ดข้าวต่างๆ เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้างโพด ข้าวสาลี ข้าวไรย์ แล้วนำมากลั่นให้ได้แอลกอฮอล์
สูงขึ้น บรรจุขวดให้มีแอลกอฮอล์ประมาณ 40-43 ดีกรี
ขั้นตอนการผลิตวิสกี้ การเตรียมมอลต์ (malting) เป็นขั้นตอนการนำเมล็ดข้าว
เช่น ข้างบาร์เลย์มาทำให้งอกเป็นมอลต์ ซึ่งจะเกิดเอนไซม์ชนิดหนึ่งเรียกว่า ไดแอสเทส (diastase) ที่จะเปลี่ยนสตาร์ชให้เป็นน้ำตาล
การย่อยสลายเป็นขั้นตอนการนำมอลต์ที่ได้มาต้มกับน้ำให้เกิดการย่อยสลายได้น้ำตาลและสารละลายที่เรียกว่า น้ำเวิร์ต การหมักเป็น
ขั้นตอนการเติมยีสต์และปล่อยให้เกิดการหมักโดยปฏิกิริยาของยีสต์ได้แอลกอฮอล์แล้วจึงนำไปกลั่น

การกลั่น เป็นขั้นตอนที่จะกลั่นให้ได้วิสกี้โดยใช้ความร้อน ซึ่งจะได้วิสกี้ที่มีสีขาวใส แต่กลิ่นและรสชาติยังไม่ดีนัก จึงต้องนำไปบ่ม
ในถังไม้โอ๊กต่อไป

การบ่ม เป็นขั้นตอนที่จะนำวิสกี้ที่กลั่นได้ไปทำการบ่มในถังไม้โอ๊ก เพื่อให้ได้วิสกี้ที่มีรสชาติและกลิ่นที่ดีขึ้น ปกติการบ่มจะใช้เวลา
อย่างน้อย 2 ปี การที่จะต้องบ่มเป็นระยะเวลามากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณของแอลกอฮอล์ที่กลั่นได้ บางชนิดต้องเก็บไว้นานกว่าปกติ
เพื่อให้รสชาตินุ่มนวลมากขึ้น ดังนั้นวิสกี้ที่เก็บไว้นานมากๆ ไม่จำเป็นต้องมีคุณภาพดีกว่าวิสกี้ที่เก็บบ่มน้อยปีกว่า วิสกี้ที่ได้จาก
ขั้นตอนนี้เรียกว่า สเตรตวิสกี้ (straight whisky) ซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่วิสกี้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะมีเพิ่มขั้นตอน
การผสม โดยนำวิสกี้ที่ทำจากข้าวต่างชนิดกัน หรือกลั่นคนละครั้ง หรืออายุการเก็บรักษาแตกต่างกัน มาปรุงผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้
ได้วิสกี้ชนิดใหม่ที่มีสี กลิ่น และรสชาติ เฉพาะตัวเป็นที่นิยมของผู้บริโภค วิสกี้ที่ได้จากการผสมนี้เรียกว่า เบลนด์วิสกี้ (blended whisky)

ประเภทของวิสกี้ นอกจากสเตรตวิสกี้และเบลนด์วิสกี้แล้ว วิสกี้ยังอาจแบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและประเทศที่ผลิตวิสกี้
ที่มีชื่อเสียง ได้ดังนี้

1. คอร์นวิสกี้ (corn whisky) เป็นวิสกี้ที่ได้จากการกลั่น ภายหลังการหมักเมล็ดต่างๆ ซึ่งต้องเป็นเมล็ดข้าวโพดอย่างน้อยร้อยละ 80
และกลั่นให้มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 80 ดีกรี แล้วจึงนำมาเจือจางให้มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 62.5 ดีกรี เก็บไว้ในถังไม้โอ๊กเป็นเวลาไม่
ต่ำกว่า 2 ปี เนื่องจากวิสกี้ชนิดนี้มีเมล็ดข้าวโพดเป็นส่วนประกอบหลักจึงมีกลิ่นรสอ่อนมาก

2. ไรย์วิสกี้ (rye whisky) เป็นวิสกี้ที่ได้จากการกลั่นหลังการหมักเมล็ดข้าวหลายชนิดที่มีข้าวไรย์อยู่ในปริมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
และกลั่นให้มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 80 ดีกรี เก็บไว้ในถังไม้อังไฟเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี วิสกี้ชนิดนี้จะมีกลิ่นรสมาก

3. ไลต์วิสกี้ (light whisky) เป็นวิสกี้ที่ได้จากการกลั่นภายหลังการหมักเมล็ดข้าวหลายชนิดให้มีแอลกอฮอล์ 80-95 ดีกรี
ก่อนที่จะเจือจางและเก็บไว้ในถังไม้โอ๊ก วิสกี้ชนิดนี้มีรสน้อยกว่าวิสกี้ชนิดอื่นๆ เพราะสารให้กลิ่นรสได้ระเหยไปในระหว่าง
การกลั่นให้ได้แอลกอฮอล์สูง

4. สก๊อตวิสกี้ (scotch whisky) เป็นวิสกี้ที่ผลิตจากประเทศสก๊อตแลนด์ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีลักษณะ
และกลิ่นรสเฉพาะตัวจากน้ำที่ใช้ในการผลิตประเภท และจำนวนของมอลต์ที่ใช้

นอกจากนี้มอลต์ที่ใช้ในการผลิตจะต้องนำมาอบให้แห้งด้วยถ่านพีต (peat) เพื่อทำให้มีกลิ่นและรสชาติของควันไฟ หลังจาก
การกลั่นด้วย สก๊อตวิสกี้จึงเป็นวิสกี้ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่ง สก๊อตวิสกี้มีการผลิตทั้งชนิดที่เป็นสก๊อตมอลต์วิสกี้
(scotch malt whisky) ที่ได้จากการกลั่นหลังการหมักมอลต์ที่อบแห้งด้วยถ่านพีต และกลั่นให้มีแอลกอฮอล์ประมาณ 60-70
ดีกรี ซึ่งเป็นวิสกี้ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและราคาแพงที่สุด

5. สก๊อตเกรนวิสกี้ (scotch grain whisky) ได้จากการกลั่นหลังการหมักเมล็ดข้าวชนิดต่างๆ ให้มีแอลกอฮอล์สูงถึง 90 ดีกรี
มีกลิ่นและรสชาติอ่อน

6. เบลนด์สก๊อตวิสกี้ (blended scotch whisky) เป็นวิสกี้ที่ได้จากการผสมมอลต์และเกรนวิสกี้ โดยอาจมีการเติมสี กลิ่น
และรสชาติลงไป มีรสเข้มปานกลาง มีแอลกอฮอล์ประมาณ 40-43 ดีกรี และเก็บไว้ในถังไม้โอ๊ก ไม่ต่ำกว่า 3 ปี เป็นวิสกี้
ชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

7. อเมริกันวิสกี้ (american whisky) เป็นวิสกี้ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เมล็ดข้าวโพด ข้าวสาลี
ข้าวไรย์ ข้าวโพด (maize) เป็นวัตถุดิบในการผลิต กลั่นให้ได้แอลกอฮอล์ประมาณ 80 ดีกรี และเก็บบ่มไว้ในถังไม้โอ๊กอังไฟ
เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี จึงมีกลิ่นหอมและความเข้มข้นมาก อเมริกันวิสกี้ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นวิสกี้ที่ผลิตจาก
รัฐเคนตั๊กกี้ (Kentucky) ซึ่งเรียกว่าเบอร์เบิน (bourbon) ตามชื่อเมืองในรัฐที่มีการผลิตเป็นครั้งแรก เบอร์เบินที่ผลิตในรัฐนี้
จะใช้กระบวนการหมักที่เรียกว่า ซาวแมช (sourmash) โดยการเติมยีสต์ที่เก็บไว้จากการหมักครั้งก่อนๆในถังหมัก ยีสต์จะ
เจริญและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกลิ่นและรสชาติที่ดี

8. แคนาเดียนวิสกี้ (Canadian whisky) เป็นวิสกี้ที่ผลิตจากประเทศแคนาดา โดยใช้ข้าวโพด ข้าวไรย์ และมอลต์ เป็นวัตถุดิบ
กลั่นให้ได้แอลกอฮอล์ประมาณ 80-90 ดีกรี และเก็บไว้ในถังไม้โอ๊กสีขาวเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

9. ไอริชวิสกี้ (Irish whisky) เป็นวิสกี้ที่ผลิตจากประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) โดยใช้เมล็ดข้าวหลายชนิด เช่น มอลต์ ข้าวสาลี
ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์เก็บบ่มไม่ต่ำกว่า 3 ปี เป็นวิสกีที่มีรสชาติอ่อน มีกลิ่นรสเข้มข้นมาก

 (เข้าชม 2,037 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก