Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Antifoaming agent / สารต้านการเกิดฟอง

เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ใช้เติมลงในอาหารเพื่อควบคุมการเกิดฟอง หรือลดปริมาณฟองให้น้อยลง(เข้าชม 2,075 ครั้ง)

สมัครสมาชิก