Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Wax / ไข

ไข (wax) คือสารในกลุ่มลิพิด (lipid) ไขที่พบในธรรมชาติเป็นเอสเทอร์ของกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง
และเป็นแอลกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลเพียงหมู่เดียว (monohydric alcohol) มีจุดหลอมเหลวสูงเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง

ได้แก่ ไขจากส่วนประกอบจากพืช เช่น คาร์นูบา (carnuba) แคนเดลิลลา (candelilla) ไขที่ผลิตจากสัตว์ ได้แก่ ไขผึ้ง
(bee wax) เชลแล็ก (shellac)

 

การนำมาใช้ประโยชน์ในอาหาร

ไขที่ผลิตในรูปของอิมัลชัน (emulsion) นำมาใช้เคลือบผิว ผัก และผลไม้สด เพื่อลดการสูญเสียน้ำ ที่เป็นเหตุทำให้เหี่ยวเฉา
ลดการแลกเปลี่ยนแก๊ส ลดอัตราการหายใจ จึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ให้นานขึ้น



(เข้าชม 1,603 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก