Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Wax / ไข

ไข (wax) คือสารในกลุ่มลิพิด (lipid) ไขที่พบในธรรมชาติเป็นเอสเทอร์ของกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง
และเป็นแอลกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลเพียงหมู่เดียว (monohydric alcohol) มีจุดหลอมเหลวสูงเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง

ได้แก่ ไขจากส่วนประกอบจากพืช เช่น คาร์นูบา (carnuba) แคนเดลิลลา (candelilla) ไขที่ผลิตจากสัตว์ ได้แก่ ไขผึ้ง
(bee wax) เชลแล็ก (shellac)

 

การนำมาใช้ประโยชน์ในอาหาร

ไขที่ผลิตในรูปของอิมัลชัน (emulsion) นำมาใช้เคลือบผิว ผัก และผลไม้สด เพื่อลดการสูญเสียน้ำ ที่เป็นเหตุทำให้เหี่ยวเฉา
ลดการแลกเปลี่ยนแก๊ส ลดอัตราการหายใจ จึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ให้นานขึ้น(เข้าชม 1,603 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก