Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Non essential amino acid / กรดแอมิโนที่ไม่จำเป็น

กรดแอมิโนที่ไม่จำเป็น (non essential amino acid) หมายถึง กรดแอมิโน (amino acid) ที่ร่างกายสังเคราะห์ได้เอง จากกระบวนการเมแทบอลิซึมต่าง ๆ ภายในร่างกาย เช่น การสังเคราะห์ซิสตีน (cystine) จากเมไทโอนีน (methionine) สังเคราะห์ไทโรซีน (tyrosine) จากฟีนิลแอลานีน (phenylalanine)

กรดแอมิโนที่ไม่จำเป็น แตกต่างจากกรดแอมิโนที่จำเป็น (essential amino acid) ซึ่งร่างการยสังเคราะห์เองไม่ได้ ต้องได้รับจากการบริโภคอาหารเท่านั้น

ชนิดของกรดแอมิโนที่ไม่จำเป็น ได้แก่

Non essential amino acid Essential amion acid
Alanine Arginine
Asparagine Histidine
Aspartate Isoleucine
Cysteine Leucine
Glutamate Lysine
Glutamine Methionine
Glycine Phenylalanine
Proline Threonine
Serine Tyrptophan
Tyrosine Valine


(เข้าชม 3,247 ครั้ง)

สมัครสมาชิก