Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sake / สาเก

สาเก (sake) คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ของประเทศญี่ปุ่น อาจเรียกว่า เป็นไวน์ข้าว rice wine ใช้ ข้าว (rice) เป็นวัตถุดิบ โดยการหมัก (fermentation) ด้วยเชื้อรา Aspergillus oryzae เชื้อราที่ใช้ผลิตสาเกเตรียมอยู่ในรูปของหัวเชื้อ (starter) ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่า โคจิ (koji) ในระหว่างการหมักสตาร์ซในข้าว สตาร์ชจะถูกย่อยให้โมเลกุลเล็กลงเป็นน้ำตาล และน้ำตาลที่ได้ถูกหมักให้เป็นแอลกอฮอล์ไปพร้อมๆ กัน

สาเกเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทที่ไม่มีการกลั่นหลังการหมัก เช่นเดียวกัน เบียร์ ไวน์ แต่ การหมักสาเก ไม่เหมือนกับการหมักไวน์ ซึ่งใช้วัตถุดิบเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลัก การหมักไวน์จึงใช้การหมักด้วยยีสต์เพื่อเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ได้เลย และไม่เหมือนกับกระบวนการผลิตเบียร์ ซึ่งต้องเพาะข้าวบาร์เลย์ให้ได้มอลต์ (malt) ก่อนเพื่อเปลี่ยนสตาร์ซให้เป็นน้ำตาล แล้วจึงหมักขั้นที่สองด้วยยีสต์ เพื่อเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์

 

 

 (เข้าชม 2,963 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก