Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Compact dry plate / อาหารเลี้ยงเชื้อแบบฟิล์มแห้ง

อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรียแบบแห้งที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว มีลักษณะแบบแผ่นฟิล์มบางๆ มีขนาดเล็ก ใช้เพื่อการวิเคราะห์และตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์ เช่น standard plate count

compact dry plate(เข้าชม 1,164 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก