Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sugar palm / ตาล

ตาลเป็นต้นไม้ตระกูลปาล์ม เช่น ต้นตาล และต้นมะพร้าว ของเหลวท่ีไหลออกมาจากจั่นตาลหรือจั่นมะพร้าว เมื่อนำมาเคี่ยวให้งวดจะไดืเป็นน้ำตาล (palm sugar) (เข้าชม 662 ครั้ง)

สมัครสมาชิก