Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Emulsification / การทำให้เกิดอิมัลชัน

การทำให้เกิดอิมัลชัน (emulsion) ด้วยการใช้แรงกล เพื่อให้ส่วนผสมของน้ำและน้ำมันรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น เช่น การฮอโมจีไนซ์ (homogenization) หรือการใช้สารที่ช่วยให้อิมัลชันคงตัว (emulsifier)

 (เข้าชม 984 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก