Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Formic acid / กรดฟอร์มิก

กรดฟอร์มิก (formic acid) เป็นกรดอินทรีย์ (organic acid) ชนิดหนึ่งอาจเรียกว่า กรดเมทาโนอิก (methanoic acid) เป็น กรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid) ที่มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยที่สุด มีสูตรโมเลกุลคือ HCOOH

formic acid

โมเลกุลของกรดฟอร์มิก (formic acid)

กรดฟอร์มิก (formic acid) อาจเกิดจากการสังเคราะห์โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก (fermentation) การเผาไหม้ไม้เพื่อการรมควัน (smoking) กรดฟอร์มิก มีกลิ่นฉุนและแรงแสบจมูก แต่เอทิลเอสเทอร์ของกรดนี้มีกลิ่นคล้ายผลไม้

กรดฟอร์มิกใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อเป็นสารกันเสีย (preservative) (E-number, INS 236 )

 

ปริมาณกรดฟอร์มิกที่อนุญาติให้ใช้เติมในอาหาร

อาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้

(มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม)

ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส

200

เครื่องดื่มที่ไม่ได้ทำจากผักหรือ

ผลไม้

100

เครื่องดื่มเกลือแร่

100

Reference

1 ตารางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547(เข้าชม 5,151 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก