Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Butylated hydroxyanisole (BHA) / บิวทิเลเทตไฮดรอกซีแอนิโซล

BHA ย่อมาจาก butylated hydroxyanisole เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่เป็น phenolic compound ใช้เป็นสารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ป้องกันการหืน (rancidity) ของไขมันและน้ำมันจากปฏิกิริยาการออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation)(เข้าชม 1,328 ครั้ง)

สมัครสมาชิก