Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fruit / ผลไม้

ผลไม้ (fruit) เป็นส่วนผลของพืช ส่วนใหญ่มีรสหวาน ใช้รับประทาน เป็นของหวานหรือรับประทานสด

fruit
 
 

เนื้อหาเรื่องผักและผลไม้

1 ผัก

2 ผลไม้และ ประเภทของผลไม้

3 โครงสร้างและส่วนประกอบของผลไม้

ปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทย

4 การหายใจของพืชผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

5 การสุกของผลไม้

6การเสื่อมเสียของผักและผลไม้

7การเก็บรักษาผักและผลไม้

8บรรจุภัณฑ์สำหรับผักและผลไม้สด

บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก (ตอนที่ 1)

บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก (ตอนที่ 2)

บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก (ตอนที่ 3)

9การเตรียมวัตุถุดิบ

10การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้(เข้าชม 7,514 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก