Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aseptic process / กระบวนการปลอดเชื้อ

กระบวนการปลอดเชื้อ คือกระบวนการที่ใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการสเตอริไรซ์ (sterilization) ก่อนการใช้งานและในระหว่างการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกลับโดยจุลินทรีย์ (ดู Ultra-clean process)(เข้าชม 1,212 ครั้ง)

สมัครสมาชิก