Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Biocontamination / การปนเปื้อนทางชีวภาพ

Biocontamination คือ การปนเปื้อน (contamination) วัสดุ เครื่องมือ บุคลากร ผิวหน้า ของเหลว แก๊ส หรืออากาศ ด้วยสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต มักหมายถึงการปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และสปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore) รา และสปอร์ของรา ยีสต์ รวมถึง ปรสิต (parasite)(เข้าชม 1,087 ครั้ง)

สมัครสมาชิก