connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Personal hygiene / สุขลักษณะส่วนบุคคล

สุขลักษณะส่วนบุคคล (personal hygiene) เป็นข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตาม Good
Manufacturing Practice
  (GMP) ซึ่งจะทำให้อาหารปลอดภัย (food safety) ลดการปนเปื้อน ซึ่งจะนำสู่อันตรายในอาหาร
(food hazard) ทั้งอันตรายทางกายภาพ อันตรายทางเคมี และอันตรายทางจุลินทรีย์

ที่มา: http://www.boi.go.th:8080/issue/200703_17_3/42.htm

 

ข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี มีดังนี้

1.  ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งระบุว่าต้องไม่เป็น
โรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ ได้แก่

 • วัณโรค
 • อหิวาตกโรค
 • ไข้ไทฟอยด์
 • โรคบิด
 • ไข้สุกใส
 • ไข้หัด
 • โรคคางทูม
 • โรคเรื้อน
 • โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
 • โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

หรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ และจัดให้คนงานได้รับการตรวจร่างกายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เก็บเอกสารตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐาน

2.  ต้องห้ามหรือป้องกันมิให้บุคคลใดทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันพึงรังเกียจต่อการรักษาความสะอาดในการผลิต เช่น สูบบุหรี่
บ้วนนํ้าลาย บ้วนนํ้าหมาก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารที่ผลิตแล้วและสถานที่เก็บรักษา
วัตถุดิบ

3.  การแต่งกาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในขณะที่ดำเนินการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรงกับอาหาร หรือส่วนผสมของอาหาร
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่ผิวที่อาจมีการสัมผัสกับอาหาร ต้อง

 • สวมเสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน กรณีที่ใช้เสื้อคลุมก็ต้องสะอาด
 • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังการปนเปื้อน
 • ใช้ถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาดถูกสุขลักษณะ ทำด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมาปนเปื้อนอาหารและ
  ของเหลวซึมผ่านเข้าไม่ได้ สำหรับจับต้องหรือสัมผัสกับอาหาร กรณีไม่สวมถุงมือต้องมีมาตรการให้คนงานล้างมือ เล็บ
  และแขนให้สะอาด

 

 • ไม่สวมใส่เครื่องประดับต่างๆ ขณะปฏิบัติงาน และดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ
 • สวมหมวก หรือผ้าคลุมผม (hair net) หรือตาข่ายคลุมผม

4.  มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารตามความเหมาะสม

5.  ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ปฏิบัติตามเมื่ออยู่ในบริเวณผลิต

 

 

E-learning การจัดการและสุขลักษณะส่วนบุคคล 1

 

 (เข้าชม 6,116 ครั้ง)

สมัครสมาชิก