Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

น้ำ / Water

น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหาร อาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ น้ำนม มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า 70%

  • โมเลกุลของน้ำ (water molecule)
  • สมบัติของน้ำ (water properties)
  • บทบาทของน้ำในอาหาร (roles of water in food)
  • ความชื้น (moisture content)
  • วอเตอร์แอคทิวิตี้ (water activity)
  • มาตรฐานคุณภาพน้ำ (water quality)
  • ความกระด้างของน้ำ (water hardness)


(เข้าชม 1,652 ครั้ง)

สมัครสมาชิก