connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Wet cleaning / การทำความสะอาดแบบเปียก

การทำความสะอาดแบบเปียก (wet cleaning) คือการทำความสะอาด (cleaning) โดยใช้ของเหลว เช่น น้ำ สารทำความสะอาด (cleaning agent)

กลไกการทำความสะอาด (cleaning mechanism)

     กลไกการทำความสะอาดสามารถแยกออกเป็น 5 กลไกหลักดังนี้

  • การใช้แรงกระทำ (mechanical action) ได้แก่ การถู การใช้แรงดันน้ำสูงๆ เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกจากผิวหน้าเครื่องมือ

 

  • การละลาย (dissolution) โดยการทำให้สารตกค้างละลายในตัวทำละลาย ซึ่งชนิดที่นิยมคือ น้ำ เนื่องจากมีราคาถูก ไม่เป็นพิษทั้งต่อร่างกายและสภาพแวดล้อม ไม่หลงเหลือสิ่งตกค้างหลังการล้าง แต่บางครั้งอาจต้องใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ (organic solvent) แทน หรือใช้ตัวทำละลายทั้ง 2 ชนิดร่วมกัน
  • การชะล้าง (detergency) ต้องอาศัยสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ในน้ำ โดยสารชะล้าง (detergent) จะออกฤทธิ์ 4 ทางคือ เป็นสารทำให้เปียก (wetting agent) สารทำให้เกิดการละลาย (solubilizers) สารทำให้เกิดอิมัลชัน (emulsifier) และสารทำให้เกิดการกระจายตัว (dispersants) ทำให้สารตกค้างละลายหรือหลุดออกมา
  • ปฏิกิริยาเคมี (chemical reaction) อาทิ oxidation, hydrolysis ซึ่งจะไปทำให้สารตกค้างเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทำให้มีการลดขนาดอนุภาคลง และมีการละลายดีขึ้น ทำให้ถูกชะล้างออกไปได้ตัวอย่างเช่น ใช้ sodium hypochorite ทำให้เกิด oxidation ทำให้สารตกค้างถูกทำลายและกำจัดออกได้
  • การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (antimicrobial action) โดยใช้สารที่มีฤทธิ์ทำลายจุลินทรีย์ วิธีนี้อาจทิ้งคราบหลังการทำความสะอาดบนผิวหน้าเครื่องมือได้

ในการทำความสะอาดอาจต้องใช้กลไกข้างต้น มากกว่า 1 วิธี ร่วมกัน เนื่องจากในสูตรตำรับยามีสารตกค้างหลายชนิดซึ่งมีสมบัติของการละลายและการถูกชะล้างแตกต่างกัน(เข้าชม 1,920 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก