Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hygienic pump / ปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย

ปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย (hygienic pump) คือปั๊มที่ถูกออกแบบมาอย่างถูกสุขลักษณะ (hygienic design) เพื่อใช้สำหรับ
อุตสาหกรรมอาหารเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม และผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำมันพืช

  • พื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร (food contact surface) เช่น ห้องปั๊ม (casing) ซีล จะต้องปลอดภัย ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร
    ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
  • สามารถล้างทำความสะอาด (cleaning) ด้วยระบบ cleaning in place
  • ไม่มีมุมอับที่เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ก่อโรค (pathogen)

 

 (เข้าชม 1,219 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก