Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Filth / สิ่งไม่พึงประสงค์

Filth หมายถึง สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่มาจากการปนเปื้อนของสัตว์ ลงในผลิตภัณฑ์ เช่น ชิ้นส่วนของสัตว์กัดแทะ แมลง
หรือนก หรือสิ่งไม่พึงประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้บ่งถึงอันตรายโดยตรง หากบ่งชี้ถึงสุขลักษณะในการผลิตที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร (food sanitation) และทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่ออันตรายในอาหาร (food hazard) อื่นๆ ในอาหารนั้น
โดยเฉพาะอันตรายทางชีวภาพ (biological hazard) ได้แก่ จุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ที่จะนำสู่โรคที่มีสาเหตุมาจากอาหาร
(food poisoning)

Light filth หมายถึง สิ่งแปลกปลอม บางชนิด เช่น ขนสัตว์ เส้นผม ชิ้นส่วนของแมลง เช่น ปีก เศษขาแมลง(เข้าชม 424 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก