connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Extraneous materials / สิ่งแปลกปลอม

สิ่งแปลกปลอม (extraneous materials) หมายถึงสิ่งที่แปลกปลอมที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะพบในผลิตภัณฑ์ปกติ ซึ่งอาจเกิดจากภาวะหรือวิธีการปฏิบัติที่ไม่พึงประสงค์ในกระบวนการผลิต การเก็บรักษา การกระจาย รวมทั้งสิ่งสกปรก สิ่งที่เกิดจากการเสื่อมสลาย (เนื้อเยื่อที่เสื่อมสลายเนื่องจากพยาธิ ) และสิ่งอื่นๆ เช่น ทราย แก้ว ดิน โลหะ ไม้ คราบไขมัน เป็นต้น

ที่มาของสิ่งแปลกปลอมในอาหาร

สิ่งแปลกปลอมในอาหารเกิดการปนเปื้อนมาจาก

- สิ่งแวดล้อมการผลิตวัตถุดิบ เช่น ชิ้นส่วนของพืช หรือสัตว์ ดิน กรวด หนอน มอด แมลง ฝุ่นละออง

http://www.dailycognition.com/index.php/2007/11/19/real-chicken-head-found-in-mcdonalds-happy-meal.html

 

- เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร (food processing equipment)

- พนักงาน เช่น เส้นผม เล็บ เศษผ้า

 

ที่มา http://www.maama.com/znews/view.php?id=000376

 

 

ข้อเสียของสิ่งแปลกปลอมในอาหาร

สิ่งแปลกปลอม แสดงให้เห็นถึงการผลิตที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี และอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายในอาหาร (food hazard) เช่น ก้าง หิน กรวด เศษก้างปลา ซึ่งอาจทิ่มแทง บาด ทำให้ผู้บริโภคบาดเจ็บได้

การตรวจสอบ ป้องกัน และควบคุมสิ่งแปลกปลอมในอาหาร

  • การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
  • การคัดแยกสิ่งแปลกปลอมในอาหาร สามารถมองเห็นได้ง่ายโดยวิธีการตรวจพินิจด้วยคน หากมีขนาดเล็ก เช่น เศษก้าง อาจจะตรวจพบด้วยตาเปล่าหรือใช้แว่นขยาย หรือใช้เครื่องคัดแยก เช่น การร่อนผ่านตระแกรง การเหวี่ยงแยก การใช้ X-ray เครื่องตรวจจับโลหะ
  • สุขลักษณะส่วนบุคคล

     

     (เข้าชม 2,325 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก