Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Zoning / การแบ่งเขต

การแบ่งเขต (zoning) ในอุตสาหกรรมอาหารหมายถึง การแบ่งเขตภายในสถานที่ผลิตของอุตสาหกรรมอาหารออกเป็นส่วนๆ
อย่างชัดเจน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยอาหาร (
food safety) เพื่อให้ได้ตามหลัก Good Manufacturing Practice
และ
HACCP ป้องกันการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) ของจุลินทรีย์ สารเคมี หรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ผ่านทางพนักงาน อุปกรณ์การผลิต น้ำ อากาศ และฝุ่นละออง

 

การแบ่งเขต (zoning) จะต้องแบ่งให้เห็นได้ชัดเจน เช่น การกั้นเขตด้วยผนังกำแพง สิ่งกีดขวาง หรือการแบ่งด้วยสัญญลักษณ์สี

 

High risk area คือ พื้นที่เขตที่ต้องการความสะอาดมาก อาจเรียกว่า high hygiene area, high care area เป็นพื้นที่
ซึ่งเป็นเขตที่ต้องควบคุมความสะอาดอย่างเคร่งครัด เช่น ห้องบรรจุ และห้องเก็บผลิตภัณฑ์ที่รอการบรรจุ

 

 

http://www.its-africa.co.za/cleaning-plan.html(เข้าชม 1,738 ครั้ง)

สมัครสมาชิก