Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dietary Reference Intake (DRI) / ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน

ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน หมายถึงปริมาณสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับต่อวันซึ่งไม่ควรจะน้อยกว่า
ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่กำหนดไว้ ค่านี้จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของประชากร เช่น เด็กวัยเรียน เด็กวัยรุ่น ผู้หญิง
ผู้ชาย หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้สูงอายุ(เข้าชม 885 ครั้ง)

สมัครสมาชิก