Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Limit of Determination / ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้

ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้ในเชิงปริมาณ (Limit of Determination; LOD) หมายถึง ความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดของสารพิษตกค้าง (pesticide residue) ชนิดหนึ่งในสินค้าแต่ละชนิด ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่กำหนด(เข้าชม 747 ครั้ง)

สมัครสมาชิก