Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Chlorpyrifos / คลอร์ไพริฟอส

คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) เป็นวัตถุมีพิษทางการเกษตร (pesticides) เป็นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate compound) รูปแบบส่วนใหญ่ของสารในกลุ่มนี้ เป็นสารอินทรีย์ที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ โคลีนเอสเทอเรสแบบถาวร

 

พิษตกค้างของคลอร์ไพริฟอส

คลอร์ไพริฟอสมีค่าLD50 เท่ากับ 97-276 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ 2 ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรให้ใช้สารคลอร์ไพริฟอสในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย เสี้ยนดิน เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น ด้วงงวงมันเทศ ผีเสื้อข้าวเปลือก ด้วงงวงข้าว ด้วงงวงข้าวโพด มอดแป้ง มอดสยาม หนอนเจาะลำต้น หนอนเจาะฝัก หนอนหน้าแมว หนอนร่านโพนีตา แมลงดำหนาม และด้วงงวงในกล้วย พืชที่แนะนำให้ใช้ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มันเทศ ข้าวเปลือกที่ใช้ทำพันธุ์ นุ่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และกล้วย ซี่งไม่มีคำแนะนำให้ใช้ในกลุ่มของพืชผักและผลไม้ แต่อย่างใด

เนื่องจากสารคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ผู้ใช้จึงต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการป้องกันอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงมือ หน้ากาก แต่งกายรัดกุม ฉีดพ่นเหนือลม ระวังไม่ให้สารเคมีเข้าตา จมูก และปาก ชำระล้างร่างกายให้สะอาดทุกครั้งหลังการใช้สารดังกล่าว ห้ามคนหรือสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ใช้สารอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เป็นต้น นอกจากนี้ สารคลอร์ไพริฟอสยังเป็นพิษต่อปลา ต้องระมัดระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ รวมทั้งเป็นพิษต่อผึ้ง จึงห้ามใช้ในระยะที่พืชมีดอกกำลังบาน และมีความเป็นพิษต่อตัวห่ำและตัวเบียน จึงต้องใช้อย่างระมัดระวังเช่นกัน สำหรับระยะปลอดภัยหลังการใช้สาร ต้องเว้นระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 7 - 14 วัน เป็นอย่างน้อย

 

อันตรายในอาหาร

การตกค้างของสารเคมีชนิดนี้ (pesticide residue) เป็นอันตราย (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) เมื่อได้รับทั้งทางปาก ผิวหนัง และสูดดม จะมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียนอ่อนเพลีย กล้ามเนื้อหดตัว เป็นหย่อมๆ แน่นหน้าอก อาเจียน ท้องเดิน ตาพร่า น้ำลายออกมากกว่าปกติ อาการพิษรุนแรงจะหมดสติ น้ำลายฟูมปาก อุจจาระ ปัสสาวะราด หายใจลำบาก และหยุดหายใจ

 

MRLsในอาหารประเภทต่างๆ

 

อาหาร MLRs (mg/kg)
กระเจี๊ยบเขียว 0.1
กล้วย 2
ข้าว 0.1
เงาะ 0.5
ถั่วลิสง 0.05
ถั่วเหลือง 0.05
ถั่วเหลืองฝักสด 0.1
ผลปาล์มนํ้ามัน 0.05
พริก 0.5
มะพร้าว 0.05
มันเทศ 0.05
ลำไย 0.5
ลิ้นจี่ 0.5
หอมหัวใหญ่ 0.2
หอมแดง 0.2
เนื้อวัว กระบือ แกะ 1 (ไขมัน)
เครื่องในโค กระบือ แกะ 0.01
เนื้อหมู 0.02 (ไขมัน)
เครื่องในสุกร 0.01
เนื้อสัตว์ปีก 0.01 (ไขมัน)
เครื่องในสัตว์ปีก 0.01
ไข่ 0.01
น้ำนม 0.02

 

Reference

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา สารเคมีกำจัดแมลง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้างฉบับที่ 288 พ.ศ. 2548

 

 

 

 (เข้าชม 2,648 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก