Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dichlorvos / ไดคลอร์วอส

ไดคลอร์วอส (dichlorvos) เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticides) ใช้เป็นสารเคมีกำจัดแมลง อยู่ในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต ประโยชน์ : สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มนี้นำไปใช้ในการเกษตรและใช้ในครัวเรือน กำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการควบคุมและกำจัดยุงก้นป่องที่เป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศและสามารถกำจัดแมลงชนิดต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อมาสู่คนและสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สาเหตุการเกิดพิษ:

ไดคลอร์วอส เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะมีผลต่อระบบอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบประสาท กล้ามเนื้อ การหายใจ และสมอง เป็นต้น ลักษณะทางด้านคลินิคของสารพิษเคมีกำจัดแมลงทั้งสองกลุ่มนี้จะคล้ายคลึงกัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มีเสมหะออกมาก กล้ามเนื้อกระตุก ม่านตาเล็ก ชักเกร็ง และเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน(เข้าชม 993 ครั้ง)

สมัครสมาชิก