Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

2012 เคมีและจุลชีววิทยาอาหาร

เอกสารประกอบคำสอน วิชา เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร (Food Chemistry and Microbiology)

 

คำแนะนำ นักศึกษาสามารถ คลิ๊ก ในหัวข้อเพื่อศึกษาเอกสารคำสอน ที่เกี่ยวข้อง และทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (อยู่ในช่องหมายเหตุ)

ครั้งที่

สัปดาห์ที่ / วันเดือนปี

หัวข้อ

Food chemistry

หัวข้อ

Food Microbiology

 

1

12 มิถุนายน

 • ความหมายและความสำคัญของจุลชีววิทยาอาหาร
 

2

19 มิถุนายน

 

3

26 มิถุนายน

 

 

4

3 กรกฏาคม

 

 

 • ยีสต์ (yeast)
 

5

10 กรกฏาคม

 

 • น้ำในอาหาร
 • ความชื้น
 • water activity

 

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
 

6

17 กรกฎาคม

 • การเสื่อมเสียของอาหารเนื่องจากจุลินทรีย์ (microbial spoilage)
 

7

24 กรกฎาคม

 

8

31กรกฎาคม

 

 

 

สอบกลางภาค

 

 

9

4 สิงหาคม

 

จุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen)

 • food poisoning
 • Bacillus cereus
 • Campylobacter jejuni
 • Clostridium botulinum
 

10

11 สิงหาคม

 • ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) :fat oil
 • กรดไขมัน (fatty acid)
 • กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid)
 • กรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid)
 • monounsaturated fatty acid
 • polyunsaturated fatty acid
 • Clostridium perfringens
 • Escherichia coli
 • Listeria monocytogenes
 • สารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin)
 

11

18 สิงหาคม

 • trans fatty acid
 • essential fatty acid
 • กรดไขมันอิสระ (free fatty acid)
 • phospholipid

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์    ในการหมัก (fermentation)

 

12

25 สิงหาคม

ปฏิกิริยาของลิพิด

 

13

1 กันยายน

 • สมบัติของน้ำมันและไขมัน
 • smoke point
 • saponification number
 • acid value
   

14

8 กันยายน

 

15

15 กันยายน

สารเคมีที่ใช้ในอาหาร

 

 


(เข้าชม 1,425 ครั้ง)

สมัครสมาชิก