Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Mid term แบคทีเรีย

1. แบคทีเรียกลุ่มใดที่เป็นสาเหตุหลักของอาหารในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตู้เย็น

 • Thermoduric bacteria และ Mesophilic bacteria
 • Psychrophilic bacteria และ Thermophilic bacteria
 • Psychrophilic bacteria และ Psychrotrophic bacteria
 • Mesophilic bacteria และ Psychrotrophic bacteria
 • Psychrotrophic bacteria และ Thermophilic bacteria

2. แบคทีเรียในวงศ์ใดสร้างสปอร์ (bacterial spore)

3. แบคทีเรียขยายพันธ์ุด้วยการ

4. ข้อใดผิดเกี่ยวกับสปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore)

 • สปอร์ของแบคทีเรียทนต่อความร้อนมากกว่าสปอร์ของรา
 • สปอร์ของแบคทีเรียจะสร้างเมื่อสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิสูง หรือต่ำ ผิดปกติ แห้งแล้ง หรือมีสารพิษ
 • สปอร์ของแบคทีเรียเป็นการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของแบคทีเรีย
 • สปอร์ของแบคทีเรียสามารถทำลายได้ด้วยความร้อนสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส เช่น การสเตอริไรซ์ (sterilization)
 • ข้อ 3 และ 4 ผิด

5. ข้อใดผิดเกี่ยวกับ Escherichia coli

 • เป็นแบคทีเรียแกรมลบ (Gram-negative bacteria) รูปร่างเป็นท่อน (rod shape)
 • เจริญได้ทั้งสภาวะที่มีอากาศและไม่มีอากาศ (facultative anaerobic bacteria)
 • เป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) ที่พบในลำไส้ อุจจาระ ของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น
 • ส่วนใหญ่ไม่ใช่สายพันธ์ุที่ก่อโรค เป็นแบคทีเรียที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดสุขลักษณะทางอาหาร
 • เป็นแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ (spore forming bacteria) และทนต่อความร้อนได้ดี

6. ข้อใดผิดเกี่ยวกับ Lactobacillus

 • เป็นแบคทีเรียที่จัดเป็น prebiotic ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
 • แบคทีเรียที่ไม่สร้างสปอร์ ไม่ทนต่อความร้อน สร้าง lactic acid
 • ไม่ใช่แบคทีเรียก่อโรค แต่นำมาใช้ประโยชน์ในการหมัก (fermentation)
 • เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เช่น โยเกิร์ต แหนม นมเปรี้ยว
 • เซลล์แบคทีเรียที่ย้อมแกรมติดสีม่วงเจริญได้ในภาวะที่มีออกซิเจนเท่านั้น

7.  ข้อใดผิดเกี่ยวกับผนังเซลล์ของแบคทีเรีย

 • เทคนิคการย้อมสีแกรม (gram staining ) ใช้เพื่อแบ่งประเภทของแบคทีเรียตามลักษณะและส่วนประกอบของผนังเซลล์
 • แบคทีเรียที่ย้อมติดสีแกรมบวก (Gram-positive bacteria) จะมีปริมาณ peptidoglycan มากกว่าแบคทีเรียแกรมลบทำให้ทนต่อความร้อน ทนแรงดัน ได้ดีกว่า
 • ผนังเซลล์ของ Clostridium หนาและแข็งแรงกว่าผนังเซลล์ของ Escherichia แต่มีชั้นของไขมันน้อยกว่า
 • ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย เป็นโครงสร้างที่ทำให้เซลล์ของแบคทีเรียแข็งแรง
 • ภายนอกเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวก มี lipopolysacharide ซึ่งเป็นสารพิษ endotoxin

8.  ข้อใดผิดเกี่ยวกับการผลิตน้ำส้มสายชุ (vinegar) ชนิดหมัก

 • ผลิตจากแบคทีเรียทีเรียที่สร้างกรดแอซีติก (acetic acid) ในกลุ่ม acetic acid bacteria
 • ได้จากการหมัก (fermentation) โดยมีสารตั้งต้นเป็นเอทิลแอลกอฮอล์
 • แบคทีเรียที่ใช้ผลิตน้ำส้มสายชูเป็นแบคทีเรียที่ไม่ต้องการอากาศ จึงต้องกำจัดออกซิเจนออกให้หมด
 • แบคทีเรียที่ใช้ ได้แก่ Acetobacter และ Gluconobacter
 • น้ำส้มสายชูชนิดหมักมีกรดแอซีติกไม่น้อยกว่า 4%

9. แบคทีเรียชนิดใดเจริญได้ใ้นสภาวะที่มีออกซิเจนเท่านั้น (obligate aerobic bacteria)

10. สปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore) ไม่มีโอกาสพบใน

11. อาหารกระป๋องที่เป็นกรดต่ำ (low acid food) มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากแบคทีเรียใด

12. ลูกชิ้นปลาเรืองแสงสีเขียว เกิดจากจุลินทรีย์ชนิดใด

13. แบคทีเรียใดจัดอยู่ในกลุ่ม halophilic bacteria ทั้งหมด

14. ข้อใดผิดเกี่ยวกับแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (coliform)

 • โคลิฟอร์ม คือ กลุ่มของแบคทีเรี แกรมลบ (Gram-negative bacteria)
 • รูปร่างเป็นท่อน (rod) สร้างสปอร์ (spore forming bacteria)
 • เป็นแบคทีเรียที่เจริญได้ทั้งมีอากาศและไม่มีอากาศ (facultative anaerobe)
 • แบคทีเรียกลุ่มนี้มักพบในลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่น
 • ใช้เป็นดัชนี้ชี้สุขาภิบาลอาหาร (food sanitation) และน้ำ


(เข้าชม 1,553 ครั้ง)

สมัครสมาชิก