Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ขนมไทยในงานมงคล

 เป็นขนมไทยที่ใช้ในพิธีมงคล เช่น งานมงคลสมรส งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช การตั้งศาลพระภูมิ ตัวอย่างขนมท่ีนิยมใช้ เช่น ขนมชั้น ขนมต้มแดงต้มขาว ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก ขนมถ้วยฟู เป็นต้น

 (เข้าชม 342 ครั้ง)

สมัครสมาชิก