Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Bioactive / ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

เช่น bioactive compounds เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หมายถึงสารประกอบท่ีมี biological activity หรือมีกิจกรรม (activity) ต่อสิ่งท่ีมีชีวิต การออกฤทธิ์อาจให้ผลดี (beneficial) หรือให้ผลเสีย (adverse) ขึ้นอยู่กับชนิดของสารและปริมาณสารที่ได้รับ(เข้าชม 276 ครั้ง)

สมัครสมาชิก