Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

คุณภาพ / Qaulity

คุณภาพของสิ่งใดก็ตาม  คือ ลักษณะที่บ่งชี้ว่าสิ่งนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไร   และสามารถบ่งชี้ระดับความดีของสิ่งนั้นๆ ได้
ในทางพืชสวน คำว่า "คุณภาพ"  ยังแบ่งย่อยออกไปอีกคือ        
- คุณภาพทางตลาด                                          
- คุณภาพในการขนส่ง                                      
- คุณภาพในการบริโภค                                                   
- คุณภาพในการแปรรูป                                                
ซึ่งต้องพิจารณาทั้งคุณภาพภายนอกและภายใน
 
การประเมินคุณภาพ จะพิจารณาจาก
•ลักษณะที่ปรากฏ  (ใช้สายตา) (appearance : visual)
•ลักษณะเนื้อสัมผัส (ใช้ความรู้สึก) (texture : feel)
•รสชาติ (ชิมและดม) (flavour:taste & smell) กลิ่น (volatile compounds)
•คุณค่าทางโภชนาการ  (nutritive value)
•ความปลอดภัย  (safety)  เป็นต้น
 
 


(เข้าชม 547 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก