Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Quantity / ปริมาณ

หมายถึง ปริมาณของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บอกจำนวนได้เป็นหน่วยน้ำหนัก หรือหน่วยปริมาตร



(เข้าชม 754 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก