Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Campylobacter / แคมไพโลแบคเตอร์

แคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter) เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรีย (bacteria) ที่ย้อมติดสีแกรมลบ (Gram negative bacteria) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร (microbial spoilage) หลายชนิด เช่น เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก(เข้าชม 1,248 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก