Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Kurthia / เคอร์เทีย

Kurthia เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรีย (bacteria) ที่ย้อมติดสีแกรมบวก (Gram positive bacteria) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร
(microbial spoilage) หลายชนิด เช่น เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก(เข้าชม 401 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก