Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Iodine value / ค่าไอโอดีน

ค่าไอโอดีน Iodine value (I.V.) หรือ (Iodine number (I.N.) คือ จำนวนกรัมของไอโอดีนที่ทำปฏิกิริยาแฮโลจีเนชัน
(
halogenation) ซึ่งเป็นปฏิกิยาที่เกิดกับพันธะคู่ของกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่เป็นส่วนประกอบในโมเลกุลของไขมัน
หรือ
น้ำมันจำนวน 100 กรัม

Fat/oil

Iodine Value

Lard

57.6

Olive oil

82.5

Margarine

86.1

Rape oil

113.4

Sunflower seed oil

132.7

 

ค่า I.N. เป็นตัวบ่งชี้ว่าไขมันหรือน้ำมัน มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเป็นส่วนประกอบอยู่ในโมเลกุลมากน้อยเพียงใด ถ้ามีค่า I.N. สูง
แสดงว่ามีปริมาณ
กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเป็นส่วนประกอบมาก และจะเกิดการหืน (rancidity) แบบ lipid oxidation ได้ง่าย

 

Reference

กันทรี ฤทธิ์เรืองเดช, ชัยพงศ์ สัจจพิบูล และ อุทัย กลิ่นเกษร การปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันหมูด้วยกระบวนการแยกส่วน
แบบแห้ง QUALITY IMPROVEMENT OF LARD USING DRY FRACTIONATION(เข้าชม 3,104 ครั้ง)

สมัครสมาชิก