Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lard / ไขมันหมู

ไขมันหมู (lard) เป็นไขมัน (fat) ที่ได้จากการเจียว (rendering) ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อไขมัน ของหมู ในช่วงช่องท้อง

การผลิต

วัตถุดิบในการผลิตไขมันหมูคือ เนื้อเยื่อไขมันที่สดและสะอาดของหมู ในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปนิยมใช้การเจียวเปียก (wet rendering) ผลิตภัณฑ์ที่ได้เรียกว่า Prime steam lard น้ำมันหมูที่ได้จากการเจียวแห้ง (dry rendering) ไม่จัดเป็น Prime steam lard เนื่องจากมีสีและกลิ่นมากกว่า น้ำมันหมูที่เตรียมได้ในทางการค้าอาจนำไปผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์และกำจัดกลิ่น เพื่อให้ได้น้ำมันหมูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด น้ำมันหมูเป็นไขมัน (hard fat) ที่ให้กลิ่นรสที่เป็นยอมรับของผู้บริโภค และเป็นไขมันที่ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการการเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) หรือกำจัดกลิ่น โดยมักนิยมนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เนยขาว หรือชอร์ตเทนนิ่ง (shortening)

น้ำมันหมูประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวร้อยละ 40    อีกประมาณ ร้อยละ 50 เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่  1 พันธั (mono unsaturated fatty acid)   และอีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่มากกว่า 1 พันธะ  ในประเทศทางตะวันตก ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ น้ำมันหมูจะแข็งตัว จึงจัดเป็นไขมัน (fat) ในประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิปกติ 30-32 องศาเซลเซียส น้ำมันหมูอยู่ในสภาพของเหลวจึงจัดเป็นน้ำมัน และนิยมนำไปบริโภคโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์

Reference

กันทรี ฤทธิ์เรืองเดช, ชัยพงศ์ สัจจพิบูล และ อุทัย กลิ่นเกษร การปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันหมูด้วยกระบวนการแยกส่วนแบบแห้ง QUALITY IMPROVEMENT OF LARD USING DRY FRACTIONATION(เข้าชม 1,170 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก