Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Ice glazing / การเคลือบน้ำแข็ง

การเคลือบน้ำแข็ง (ice glazing) คือการใช้น้ำเคลือบ (glazing) บริเวณผิวหน้าของอาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food)
โดยการจุ่มอาหารในน้ำเย็น หรือพ่นน้ำเย็น บนอาหารที่ผ่าน
การแช่เยือกแข็ง (freezing) เพื่อให้เกิดชั้นน้ำแข็งบางๆ เคลือบที่ผิว
ของอาหารโดยรอบ

วัตถุประสงค์ของการเคลือบน้ำแข็ง

การเคลือบน้ำแข็ง เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำระหว่างการเก็บรักษา ช่วยป้องกันการเกิด freeze burn

ice glazing

ขั้นตอนการเคลือบ

การเคลือบน้ำแข็งมักปฏิบัติกับอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (frozen seafood) ผักผลไม้แช่เยือกแข็ง หรือเนื้อสัตว์ จะทำหลังจาก
ที่อาหารผ่านการแช่เยือกแข็ง (
freezing) มาแล้ว เช่น การแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่แข็งแบบ contact plate freezerอ าหาร

แช่เยือกแข็งที่ได้มีลักษณะเป็นก้อน (block) รวมทั้งอาหารที่แช่เยือกแข็งแบบ IQF หลังจากการเคลือบน้ำแข็ง อาหารจะบรรจุใน
บรรจุภัณฑ์

การเคลือบน้ำแข็งอาจทำด้วยแรงงานคน หรือทำได้ด้วยเครื่องจักรที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง

Glazer

 

คุณภาพของน้ำที่ใช้เคลือบน้ำแข็ง

น้ำที่ใช้สำหรับเคลือบ หรือน้ำที่ใช้เพื่อเตรียมสารละลายสำหรับเคลือบ ต้องเป็นน้ำที่สะอาดมี และได้มาตรฐานคุณภาพน้ำ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยน้ำบริโภค ถ้าใช้น้ำทะเลในการเคลือบต้อง เป็นน้ำทะเลที่สะอาดได้มาตรฐานทาง
จุลชีววิทยาตามมาตรฐานน้ำบริโภคของประกาศกระทรวงสาธารณสุข และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้คุณภาพของ
อาหารแช่เยือกแข็งไม่เป็นที่ยอมรับ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะแบคทีเรีย
ก่อโรค (pathogen)
และถ้าเคลือบด้วยน้ำทะเล ให้ระบุไว้บนฉลากด้วย

ที่มา: http://www.foodnetworksolution.com/site/company/79/product/595(เข้าชม 1,812 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก