Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Duck / เป็ด

เป็ด เป็นสัตว์ปีก (poultry) ที่นำเนื้อ (meat) และไข่ (egg) มาบริโภคเป็นอาหารมนุษย์

duck

ขอบพระคุณรูปภาพจากบริษัท Marel food system

ที่มา http://www.storkfoodsystems.com/

 

คุณภาพเป็ด

คุณลักษณะของเป็ดตามเกณฑ์การแบ่งชั้นคุณภาพของ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่องเนื้อเป็ด (มกอช.6701-2548) กำหนดไว้ดังนี้

 

duck(เข้าชม 995 ครั้ง)

สมัครสมาชิก