Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Soxhlet extraction / การสกัดด้วยซอกเลต

Soxhlet extraction เป็นวิธีการสกัด (extraction) เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ในตัวอย่างอาหาร หรือปริมาณ
น้ำมันหอมระเหยในสมุนไพร ซึ่งเป็นการสกัดแบบต่อเนื่องโดยใช้ตัวทำละลายที่มีจุดเดือดต่ำ การสกัดทำได้โดยให้
ความร้อนจนตัวทำละลายระเหยขึ้นไปแล้วกลั่นตัวลงมาใน thimble ซึ่งบรรจุตัวอย่างไว้ เมื่อสารที่สกัดได้สูงถึงระดับ
กาลักน้ำ สารสกัดจะไหลกลับลงมาใน flask วนเวียนเช่นนี้จน
กระบวนการสกัดสมบูรณ์ โดยสามารถสังเกตจากสีของตัวทำละลาย

ใน thimble ที่ใสขึ้น การสกัดด้วยวิธีนี้ใช้ความร้อน จึงอาจทำให้สารสำคัญบางชนิดสลายตัวได้

Reference

http://www.ist.cmu.ac.th/researchunit/pcrnc/paper/seminar/302-309.pdf

 (เข้าชม 2,702 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก