Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Expelling / การอัด

การอัด หรือการหีบ (expelling หรือ pressing) เป็นการใช้แรงกล เพื่อบีบหรืออัด เช่น การบีบเพื่อแยกน้ำมัน (oil) ออกจากส่วนต่างๆ ของพืชน้ำมัน (oil crop) เช่นเ มล็ด ผลหรือเนื้อในเมล็ด (kernel) เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม

วัตถุดิบที่นำมาหีบหรืออัด ต้องผ่านการทำแห้ง เพื่อลดความชื้น ป้องกันการเสื่อมสภาพโดยจุลินทรีย์ (microbial spoilage) เอนไซม์ และลดอัตราการหายใจ

เครื่องบีบมีสองชนิดหลักคือ

ระบบไฮดรอลิก (hydrulic press) เพื่อบีบน้ำมันออกจากเมล็ดด้วยความดันระหว่าง 2,000-6,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

เครื่องบีบแบบเกลียว (screw press) สามารถบีบน้ำมันได้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงอัด 5-15 ตัน/ตารางนิ้ว

 (เข้าชม 685 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก