Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Creep test / การทดสอบการคืบ

การทดสอบการคืบ (creep test) เป็นวิธีที่ใช้ การทดสอบเนื้อสัมผัส (texture analysis) เป็นการทดสอบวัสดุภายใต้ความเค้นคงที่แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation) ที่เปลี่ยนไปตามเวลา สำหรับการทดสอบการคืบของอาหาร ความเค้นที่ใช้เป็นความเค้นเฉือน ทำโดยใช่เครื่อง rheolometer ปริมาณของความคืบที่เกิดจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ ค่าของความเค้น อุณหภูมิ และเวลา(เข้าชม 997 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก