Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Plant tissue / เนื้อเยื่อพืช

เนื้อเยื่อพืช

จำแนกได้เป็น 3 ระบบดังนี้

1. เนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ป้องกัน (protective tissue) อาจเรียกว่า เนื้อเยื่อห่อหุ้ม หรือเนื้อเยื่อพื้นผิว (dermal tissue) เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ผิวนอกสุดของพืช ทำหน้าที่ปกคลุมส่วนอื่นๆป้องกันเนื้อเยื่อภายในจากการสูญเสียน้ำ จากการสัมผัสของจุลินทรีย์ และศัตรูพืช และการกระทบกระเทือนทางกายภาพ จากการกระแทก ทำให้เกิด รอยช้ำ บาดแผล

บริเวณเนื้อเยื่อชั้นนี้มีปากใบ (stomata) แทรกอยู่ เพื่อควบคุมการผ่านเข้าออกของน้ำและก๊าซต่างๆ

บนผิวของเซลล์เนื้อเยื่อผักผลไม้ อาจมีไข (wax) หรือ คิวทิน (cutin) ซึ่งเป็นสารกลุ่มลิพิด (lipid) เคลือบอยู่เป็นชั้นบางๆ มีหน้าที่ป้องกันการคายน้ำ และการเกิดบาดแผล

 

เนื้อเยี่อพีชประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชนิด คือ

  • เอพิเดอร์มิส (epidermis)
  • เพริเดิร์ม (periderm)

2. เนื้อเยื่อท่อลำเลียง ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ น้ำ และอาหาร ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชนิด คือ

  • ไซเลม (xylem) ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ และแร่ธาตุ จากรากไปยังส่วนต่างๆ
  • โพลเอ็ม (phloem) ทำหน้าที่ลำเลียงอาหาร ที่ได้จากการสังเคราะห์แสงจากใบไปยังส่วนต่างๆ

3. เนื้อเยื่อที่เป็นแหล่งสะสมอาหาร หรือ เนื้อเยื่อพื้นฐาน (ground tissue) เป็นเนื้อเยื่อพบมากที่สุดในส่วนของพืชที่บริโภคได้ เป็นเนื้อเยื่อประเภท parenchyma ผนังเซลล์รูปทรงหลายด้าน (polyhedral)

ในผักผลไม้มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก มีช่องว่างระหว่างเซลล์มาก เซลล์มีลักษณะเต่งน้ำ มีผนังเซลล์บางเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อ ผัก หรือ ผลไม้ ที่ใช้รับประทานเป็นอาหาร ทำให้ผักผลไม้มีเนื้อสัมผัส กรอบ ฉ่ำน้ำ นุ่ม รอยต่อระหว่างผนังเซลล์ที่อยุ่ชิดกัน เรียกว่า middle lamella มีสารประกอบประเภทเพกทิน (pectin) ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสระหว่างการสุกของผลไม้

 

เนื้อเยื่อสะสมอาหารในพืชหัว ถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดธัญพืช เป็นแหล่งสะสม คาร์โบไฮเดรตในรูปของสตาร์ซ (starch) ซึ่งอัดแน่น ด้วยเม็ดสตาร์ช (starch granule) และยังเป็นแหล่งสะสม โปรตีน น้ำมัน วิตามิน แร่ธาตุ รงควัตถุ

 

 

4. เนื้อเยื่อพยุง (supporting tissue) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อสองชนิด คือ collenchyma และ scherenchyma ซึ่งทำหน้าที่พยุงให้พืชคงรูปร่างอยู่ได้ เป็นเซลล์ที่มีผนังเซลล์หนามีทั้งที่มีรูปทรงเป็นแบบหลายด้าน (polyhehral) และเป็นเส้นยาว แบบเส้นใย (fiber) อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือกระจายอยู่กับเซลล์อื่น ทำให้ผัก ผลไม้ มีลักษณะเนื้อสัมผัส เป็นเสี้ยน เป็นเส้นใย หรือผลไม้มีลักษณะเนื้อหยาบ หรือเนื้อเป็นทราย เช่น ในเนื้อของ ฝรั่ง สาลี่ ละมุด(เข้าชม 2,308 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก