Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Fruit and vegetable / ผักและผลไม้

 

เนื้อหาเรื่องผักและผลไม้

1 ผัก

2 ผลไม้

3 โครงสร้างและส่วนประกอบของผักผลไม้

4 การหายใจของพืชผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

5 การเสื่อมเสียของผักและผลไม้

6 การเก็บรักษาผักและผลไม้

7 บรรจุภัณฑ์สำหรับผักและผลไม้สด

บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก (ตอนที่ 1)

บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก (ตอนที่ 2)

บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก (ตอนที่ 3)

8 การเตรียมวัตุถุดิบ

9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้(เข้าชม 1,859 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก