Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Lychee / ลิ้นจี่

ลิ้นจี่ (litchi หรือ lychee) เป็นผลไม้ (fruit) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Litchi chinensis Sonn. อยู่ในวงศ์ Sapindaceae
ลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่ปลูกในเขตกึ่งร้อน (
subtropical fruit) การจำแนกประเภทของผลไม้ ของลิ้นจี่ตามอัตราการหายใจ
จัดเป็น
non-climacteric fruit ผลของลิ้นจี่ใช้เพื่อการบริโภคสด หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อการถนอมอาหาร เช่น
การทำแห้ง การบรรจุกระป๋อง (canning) การแช่เยือกแข็ง น้ำลิ้นจี และไวน์ลิ้นจี่ เป็นต้น

การปฏิบัตหลังการเก็บเกี่ยว

ผลลิ้นจี่ต้องได้รับการเก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการเก็บเกี่ยว การดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยว และการขนส่ง
อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมกับพันธุ์และแหล่งผลิต ผลลิ้นจี่ต้องแก่พอเหมาะ ในกรณีที่ไม่มีการรมด้วย
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผิวผลที่มีสีชมพู แดง หรือแดงเข้ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ เมื่อรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผิวผลอาจเป็น
สีเหลืองจางถึงชมพู

พันธุ์ลิ้นจี่

พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เช่น พันธุ์จักรพรรดิ์ ฮงฮวย โอวเฮียะ กิมเจ็ง และค่อม

พันธุ์ฮงฮวย เป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตเร็ว ออกดอกออกผลง่าย ลักษณะผลทรงยาวรีคล้ายรูปไข่ เปลือกสีแดงอมชมพู รสหวาน
อมเปรี้ยวเล็กน้อย การให้ผลดกและค่อนข้างสม่ำเสมอไม่ค่อยเว้นปี แต่ข้อเสียของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยคือ เมล็ดมีขนาดค่อนข้างใหญ่
เปลือกบาง ช้ำง่าย และขั้วผลบางทำให้ผลร่วงง่าย

พันธุ์โอวเฮียะ เป็นพันธุ์ที่ชอบอากาศหนาวและความชื้นในดินสูง ลักษณะของผลคล้ายรูปหัวใจ เปลือกสีแดงคล้ำ เปลือกเปราะ
รสหวาน เนื้อหนา เมล็ดมีขนาดเล็ก

พันธุ์กิมเจง เป็นพันธุ์ที่ชอบอากาศเย็นจัด มีสีใกล้เคียงกับพันธุ์โอวเฮียะ แต่ออกเป็นสีแดงซีดหรือสีชมพู ช่อไม่ใหญ่แต่สั้น
ลักษณะผลค่อนข้างกลม การติดผลค่อนข้างยาก

พันธุ์ค่อม ผลมีขนาดใหญ่ กลม สีแดงเข้ม (แดงไม่สด) เปลือกกรอบบาง หนามห่างสั้นแหลม เนื้อหนา รสหวาน มีกลิ่นพิเศษ
เนื้อแห้งสีขาวขุ่น เมล็ดเล็กเกือบแบน ปลายเมล็ดค่อนข้างใหญ่ เป็นพันธุ์ที่ติดผลง่าย

 

เกณฑ์ข้อกำหนด Q Premium ของลิ้นจี่

  • ระบบการผลิตระดับฟาร์มได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP (มกอช. 9001-2546)
  • ระบบการผลิตของโรงคัดบรรจุได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP (Codex CAC/RCP 1-1969, Rev.3-1997, Amended 1999)
  • ผลลิ้นจี่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ลิ้นจี่ ข้อ 2.1 คุณภาพขั้นต่ำทุกข้อ และมีคุณภาพ
    ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพชั้นพิเศษ (ข้อ 2.2.1) รวมทั้งผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดเรื่องเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การบรรจุและการจัด
    เรียงเสนอ การแสดงเครื่องหมายหรือฉลากสารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง และสุขลักษณะ
  • คุณลักษณะพิเศษขนาดผลใหญ่ (รหัสขนาด 1)

  • ถ้ามีการบรรจุเพื่อจำหน่าย หรือขนส่ง บรรจุภัณฑ์สามารถป้องกันการปลอมปนจากสินค้าต่างคุณภาพได้
  • ระบุวันที่บรรจุ และวันที่ควรบริโภคก่อน

 

Reference

มาตรฐานสินต้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ลิ้นจี่

 

 

 

 

 (เข้าชม 1,828 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก