Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Temperate fruit / ผลไม้เขตอบอุ่น

ผลไม่เขตอบอุ่น หมายถึง ผลไม้ที่ปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในในเขตภูมิอากาศอบอุ่น เป็นไม้ยืนต้น ทรงพุ่ม ต้องการช่วงระยะ
เวลาหนึ่งของปีที่มีอากาศหนาวเย็นจัด ก่อนการออกดอก ปลูกได้ไม่ดีในเขตร้อน ผลไม้ในกลุ่มนี้ ได้แก่

  • แอปเปิล (apple)
  • สาลี (pear)
  • เชอร์รี (cherry)
  • เนคทารีน (nactarine)
  • ท้อ (peach)
  • แอพริคอต (apricot)
  • พลัม (plum)

 

 

 (เข้าชม 1,084 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก