Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Tallow / ไขมันวัว

Tallow (ไขมันวัว) โดยทั่วไป tallow หมายไขมันวัวเป็นไขมัน (fat) ที่มาจากวัว แพะ และแกะ แต่ไขมันจากแพะและแกะไม่นิยมนำ
มาบริโภค เนื่องจากมีกลิ่นรุนแรงและกำจัดออดได้ยาก tallow จะได้จากการเจียวเนื้อเยื่อไขมันของสัตว์ และไขมันวัวเป็นไขมันที่
รู้จักและนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไขมันบางชนิด เมื่อกล่าวถึง tallow จะหมายถึงไขมันวัว ไขมันวัวมีกลิ่นแรงต้องนำ
ไปกำจัดกลิ่นบางส่วน เมื่อนำไปแยกส่วนไขมัน (oleo stearin) และส่วนน้ำมัน (oleo oil) จะได้ส่วนน้ำมันที่มีกลิ่นคล้ายเนยเหลว
สามารถนำไปใช้ในการทำมาร์การีนหรือใช้แทนไขมันนมในผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ส่วนไขมันจะนำไปใช้เตรียมชอร์ตเทนนิ่งหรือ
เนยขาวชนิดพิเศษที่ต้องการความแข็งมาก(เข้าชม 954 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก