Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Respiration rate / อัตราการหายใจ

เป็นอารวัดอัตราการใช้ก๊าซออกซิเจนและ/หรือการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยเวลาและหน่วยน้ำหนัก(เข้าชม 1,039 ครั้ง)

สมัครสมาชิก