Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Nitrofuran / ไนโตรฟูราน

ไนโตรฟูราน (nitrofurans) หมายถึง สารกลุ่มไนโตรฟูราน ได้แก่ ฟูราโซลิโดน (furazolidone) ฟูรัลทาโดน (furaltadone) ไนโตรฟูราโซน (nitrofurazone) และไนโตรฟูรานโทอิน (nitrofurantoin) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่สังเคราะห์ขึ้น นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการรักษาโรคติดเชื้อภายในลำไส้และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะของสัตว์จำพวก แพะ แกะ สุกร โค กระบือ เป็ด ไก่ และ กุ้ง สูตรโครงสร้างของสารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยวงแหวนฟูแรน เกาะด้วยไนโตรกรุ๊ป เรียกว่า 5-nitrofuraldehyde มีลักษณะเป็นผงสีเหลือง ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ละลายในน้ำได้เล็กน้อย จากผลการศึกษาพบว่า สารกลุ่มนี้มีแนวโน้มเป็นสารก่อมะเร็งและทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสัตว์ถ้าได้รับการบริโภคในระยะเวลานาน สารกลุ่มนี้เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) จึงถูกห้ามใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารในหลายประเทศ เช่น อเมริกา ออสเตรีย แคนนาดา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บังคลาเทศ ญี่ปุ่น (positive list system ) และกลุ่มสหภาพยุโรป

สารกลุ่มไนโตรฟูรานในรูปยาตั้งต้น (parent drugs) จะถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็วในสัตว์กลายเป็น metabolites ซึ่งจะจับตัวตามเนื้อเยื่อต่างๆเรียกว่า tissue-bound metabolites หรือ protein-bound metabolites ซึ่งจะมีความคงตัวกว่า parent drugs และจะตกค้างในเนื้อเยื่อของสัตว์ได้นานหลายสัปดาห์ ดังนั้นการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มไนโตรฟูรานจึงอาศัยพื้นฐานการตรวจวัด metabolites ของ parent drugs ซึ่ง metabolites ของ ฟูราโซลิโดน ฟูรัลทาโดน ไนโตรฟูราโซนและไนโตรฟูรานโทอิน คือ 3-amino-2-oxazolididone (AOZ) , 3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ) , 1-aminohydantoin (AHD) และ semicarbazide (SEM) ตามลำดับ

การตรวจวิเคราะห์ไนโตรฟูราน

โดยปกติ metabolites ของไนโตรฟูรานจะอยู่ในรูป protein-bound metabolites ดังที่กล่าวมาข้างต้น การทำให้ metabolites อยู่ในรูปอิสระ โดยอาศัยการย่อยสลายพันธะด้วยกรด เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl) แต่ metabolites ที่ได้จะมีขนาดโมเลกุลเล็กมากยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้นจึงต้องทำให้ metabolites เหล่านี้อยู่ในรูปอนุพันธุ์ หรือเรียกกระบวนการนี้ว่า derivatisation โดยสารที่นิยมใช้เป็นตัวทำให้เกิดอนุพันธุ์คือ NBA (2-nitrobenzaldehyde) การตรวจวิเคราะห์ metabolites ของไนโตรฟูรานอาศัยเทคนิค Liquid chromatography (LC) และ Mass spectrometry (MS) โดยใช้เครื่อง LC-MS/MS ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในการยืนยันถึงชนิดของสารและปริมาณ เพราะว่ามีความจำเพาะสูง สามารถตรวจสอบสารที่มีปริมาณเล็กน้อยได้อย่างแม่นยำ และใช้ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

 

 

ที่มา http://www.chemlabthailand.com/regulations/Nitrofurans.pdf

References

- มาลินี ลิ้มโภคา. 2540. การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์บกและสัตว์น้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 4. หน้า 256-266.

- อิ่มปรางค์ ชุติญาณวัฒน์, อุบล สุนทรแย้ม, ศิริชัย อุดมเจริญทรัพย์ และกนกพร ปรีชา. 2545. มาตรการแก้ปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างไนโตรฟูแรนในกุ้งส่งออกของไทย. LAB TODAY. ปีที่ 1, ฉบับที่ 4. หน้า 12-16.

www.fougeres.afssa.fr/documents/pagenitrof_eng.pdf

www.product-search.co.uk/labasia.net/features/may2003/varian.shtml

 

 

 

เอกสารอ้างอิง(เข้าชม 2,190 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก