Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Green algae / สาหร่ายสีเขียว

สาหร่ายสีเขียว จัดอยู่ในกลุ่ม Chlorophyceae มีทั้งที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดและน้ำทะเล สามารถสังเคราะห์แสงได้เนื่องจากมีคลอโรฟิลล์
จึงช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำ สาหร่ายส่วนใหญ่แบ่งเซลล์ได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้มีสารไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนสูง
(non protein nitrogen) เช่น กรดนิวคลีอิก หากบริโภคสาหร่ายมากเกินไป อาจทำให้มีกรดยูริกในเลือดสูงได้ ต้องดื่มน้ำมากๆ
เพื่อช่วยขับกรดยูริก เพราะกรดยูริกละลายในน้ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น(เข้าชม 536 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก