Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Shelf life evalutaion of food / การประเมินอายุการเก็บอาหาร

การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร

วิธีการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร อาจทำได้ดังนี้

1. การประเมินอายุการเก็บรักษาโดยสภาวะเร่ง เพื่อใช้ในการทำนายอายุการเก็บรักษาก่อนการนำสินค้าไปจำหน่าย โดยพิจารณาว่าปัจจัยคุณภาพใดที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเก็บรักษา และมีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น

  • คุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้แก่ สี กลิ่นรส รสชาติ หรือเนื้อสัมผัส
  • คุณภาพทาเคมี เช่น pH, water activity การออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation)
  • คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์

โดยจะนำปัจจัยหลักของการเสื่อมเสียมาพิจารณาเพื่อหาอายุการเก็บรักษาในสภาวะเร่ง แล้วนำค่าที่ได้มาเข้าสมการคณิตศาสตร์ พิจารณาจากกราฟของการเสื่อมเสีย จะสามารถคำนวณอายุการเก็บรักษาได้

2. การหาอายุการเก็บรักษาตามระยะเวลาจริง

 

References

รศ. ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิตการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารในสภาวะเร่งภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กัลยาณี เต็งพงศธร การประเมินอายุการเก็บอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สจล

กีรตินาฏ พูลเกษร อนุวัตร แจ้งชัด1 และ กมลวรรณ แจ้งชัด การประเมินอายุการเก็บรักษาของสารป้องกันการเกาะติดโดยใช้วิธีสภาวะเร่ง Shelf-life Evaluation of Anti-sticking Agent by Using ASLT Method

การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มะม่วงทอดสุญญากาศ

 

 

 

 (เข้าชม 1,707 ครั้ง)

สมัครสมาชิก