Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Low water activity food / อาหารที่มีค่าแอคติวิตีของน้ำต่ำ

อาหารที่มีค่าแอคติวิตีของน้ำต่ำ (low water activity food) คือ อาหารที่มีค่าแอคติวิตีของน้ำไม่เกิน 0.85

 

 • อาหารกึ่งแห้ง (intermediate mositure food) มีค่าวอเตอร์แอคทิวิตี (water activity) ระหว่าง 0.6-0.85 และมีความชื้น 15-55% (Jay,1998)
 • อาหารแห้ง (dried food) เป็นอาหารที่มีค่าวอเตอร์แอคทิวิตี (water activity) น้อยกว่า 0.6 มีความชื้น (moisture content) น้อย (ต่ำกว่า 15%)
  เพื่อป้องกันและควบคุมจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย ทั้ง
  รา ยีสต์ และแบคทีเรีย หากเป็นอาหารที่มีความชื้นปานกลาง (intermediate moisture
  food
  , IMF) สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่เน่าเสีย ไม่ต้องแช่เย็น แต่ทั้งนี้ควรเก็บรักษาไว้ในที่แห้งและเย็น เพื่อรักษาคุณภาพ
  และต้องเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ (
  relative humidity) ให้ต่ำเพื่อป้องกันการดูดน้ำกลับ


(เข้าชม 1,032 ครั้ง)

สมัครสมาชิก